مدد:آءِ پي اي/هندي ۽ اردو

هيٺ ڏنل جدول انٽرنيشنل فونيٽڪ الفابيٽ جي اردو ۽ هندي جي هِجي اکرن جي ترجماني ڪري ٿي.

حرف صحيح
IPA مثال English approximation
هندي اردو ISO 15919
Script error: The function "link" does not exist. बीस بیس bīs beat
Script error: The function "link" does not exist. भालू بھالو bhālū clubhouse
Script error: The function "link" does not exist.[1] दाल دال dāl duck
Script error: The function "link" does not exist.[1] धूप دھوپ dhūp redhead
Script error: The function "link" does not exist. जान جان jān jug
Script error: The function "link" does not exist. झड़ना جھڑنا jhaṛnā hedgehog
Script error: The function "link" does not exist.[1] डालना ڈالنا ālnā American bird
Script error: The function "link" does not exist.[1] ढक्कन ڈھکّن ḍhakkan American birdhouse
Script error: The function "link" does not exist. ख़िलाफ़ خلاف k͟hilāf fuss
Script error: The function "link" does not exist. गोल گول gol gut
Script error: The function "link" does not exist. घर گھر ghar loghouse
Script error: The function "link" does not exist.[2] बाग़ باغ ġ similar to a French r
Script error: The function "link" does not exist. हम ہم ham ahead
हुक्म حکم ukm
Script error: The function "link" does not exist. याद یاد yād yuck
Script error: The function "link" does not exist. कमज़ोर کمزور kamzor scab
Script error: The function "link" does not exist. खाल کھال khāl cab
Script error: The function "link" does not exist. लब لب lab leaf
Script error: The function "link" does not exist. मगर مگر magar much
Script error: The function "link" does not exist. नहीं نہیں nahī̃ not
Script error: The function "link" does not exist.[3] चरण چرن cara burn
Script error: The function "link" does not exist. रङ्ग رن٘گ rag bang
Script error: The function "link" does not exist. पल پل pal spot
Script error: The function "link" does not exist. फल پھل phal pot
Script error: The function "link" does not exist.[2] क़रीब قریب qarīb somewhat like caught
Script error: The function "link" does not exist.[4] रस رس ras Trilled R
ज़र्रा ذرّہ zarrā
Script error: The function "link" does not exist.[4] ज़रा ذرا zarā American butter
Script error: The function "link" does not exist. लड़ना لڑنا la American garter
Script error: The function "link" does not exist. पढ़ाई پڑھائی paṛhāī no English equivalent
Script error: The function "link" does not exist. सब سب sab sun
साफ़ صاف āf
साबित ثابت ābit
Script error: The function "link" does not exist.[3] नष्ट نشٹ na shrew
Script error: The function "link" does not exist. काश کاش ś shoe
Script error: The function "link" does not exist.[1] तालाब تالاب tālāb stub
लतीफ़ा لطیفہ laīfa
Script error: The function "link" does not exist.[1] थैला تھیلا thailā tub
Script error: The function "link" does not exist. चोर چور cor catch
Script error: The function "link" does not exist. छोड़ना چھوڑنا choṛnā choose
Script error: The function "link" does not exist.[1] टमाटर ٹماٹر amāar American carts
Script error: The function "link" does not exist.[1] ठंड ٹھنڈ ṭhanḍ American partake
Script error: The function "link" does not exist.[5] वर्ज़िश ورزش varziś vat
Script error: The function "link" does not exist.[5] पकवान پكوان pakvān well
Script error: The function "link" does not exist.[2] ख़राब خراب k͟harāb Scottish loch
Script error: The function "link" does not exist. काग़ज़ کاغذ kāġaz zoo
Script error: The function "link" does not exist. अझ़दहा اژدہا aždahā pleasure
سُر آواز
IPA مثال English approximation
هندي اردو ISO 15919
Script error: The function "link" does not exist. काम کام kām father
Script error: The function "link" does not exist. जेब جیب jeb say
Script error: The function "link" does not exist.[6] रहना رہنا rêhnā pen
Script error: The function "link" does not exist. कैसा کیسا kai fairy
Script error: The function "link" does not exist. कल کَل kal about
Script error: The function "link" does not exist. जितना جِتنا jitnā sit
Script error: The function "link" does not exist. जीतना جیتنا jītnā seat
Script error: The function "link" does not exist. बोलो بولو bolo border
Script error: The function "link" does not exist. कौन کَون kaun horse
Script error: The function "link" does not exist. उन اُن un book
Script error: The function "link" does not exist. ऊन اُون ūn moon
Script error: The function "link" does not exist. हँस ہن٘س has nasal vowel faun
([ãː, õː], etc.)
मैं مَیں mai
Suprasegmentals
IPA Example Notes
Script error: The function "link" does not exist. [ˈbaːɦər] stress
(placed before stressed syllable)
Script error: The function "link" does not exist. [ˈʊtːəɾ pɾəˈdeːʃ] doubled consonant
(placed after doubled consonant)
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Hindi and Urdu contrast dental [t] and [d] with apical postalveolar [ʈ] and [ɖ] (as well as aspirated variants). Both sets sound like /t/ and /d/ to most English speakers.
  2. 2.0 2.1 2.2 Mainly phonemes of Urdu. Some Hindi speakers may replace [ɣ], [q] and [x] with [gʱ], [k] and [kʰ] respectively.
  3. 3.0 3.1 Mainly phonemes of Hindi. Urdu speakers usually replace [ɳ] and [ʂ] with [n] and [ʃ] respectively.
  4. 4.0 4.1 /ɾ/ can surface as a trill [r] in word-initial and syllable-final positions. Geminate /ɾː/ is always a trill.
  5. 5.0 5.1 [w] occurs as an allophone of [ʋ] when / و/ is in an onglide position between an onset consonant and a following vowel while [ʋ], which may phonetically be [v], occurs otherwise.
  6. [ɛ] occurs as an allophone of /ə/ near an /ɦ/ that is surrounded on both sides by schwas. Usually, the second schwa becomes silent, which results in an [ɛ] preceding an /ɦ/.