توهان جي ڄاڻايل ڇاڻي وجود نه ٿي رکي

ڇاڻي سنڀال ڏانھن ورو