غ

عربي لپي جو اکر

غ سنڌي ٻولي جو 35)پنجٽيھون( اکر آھي.

شڪلسنواريو

اکرن جي جاءِ: الڳ آخر ۾ وچ ۾ شروع ۾
شڪل: غ ـغ ـغـ غـ